Podstawowa informacja o projekcie realizowanym przez Telewizję Toya

Rola wychowania przedszkolnego w procesie rozwoju dziecka zdaje się nie podlegać dyskusji. Przedszkole uczy 3-latka nabywania umiejętności funkcjonowania w grupie, kształtuje jego osobowość. Dzieci objęte wczesnym i długotrwałym wychowaniem przedszkolnym częściej odnoszą sukcesy w dalszej edukacji, a w przyszłości - na rynku pracy. Edukacja przedszkolna ma ogromne znaczenie w niwelowaniu różnic społecznych i rozwojowych dzieci pochodzących z gorzej sytuowanych grup społecznych, a szczególnie z terenów wiejskich. Choć odnotowuje się bardzo silną tendencję wzrostową, obecnie prawie 56% dzieci w wieku 3-6 lat objętych jest w Polsce tą edukacją (w 1995/1996 było to 27%), jednak na tle krajów Unii, gdzie wskaźnik ten wynosi 80%, nie wypadamy dobrze. W województwie łódzkim, które nie odbiega od krajowej normy, istnieje 486 przedszkoli, z czego 348 w miastach i 138 na wsiach, co daje ponad 45 tys. miejsc w przedszkolach (39 tys. w miastach, 7 tys. – na wsiach). Do przedszkoli uczęszcza niewiele ponad 45% dzieci w wieku 3-5 lat.

Oczywiście nieuczęszczanie dzieci do przedszkola nie wynika tylko z braku wiedzy rodziców o zaletach wczesnej edukacji, czy barier kulturowych. Inne przyczyny to: brak miejsc w przedszkolach publicznych, wysoka odpłatność, nieodpowiednie godziny otwarcia, prawie całkowita niedostępność przedszkoli w czasie wakacji. Podjęcie działań ułatwiających zdobywanie wiedzy z zakresu opieki i wychowywania dzieci powinno stanowić jeden z elementów polityki rodzinnej państwa.

Projekt pod tytułem „Promocja edukacji przedszkolnej - kampania informacyjna”, realizowany przez Telewizję TOYA ma dostarczyć rodzicom 3-5-latków obszernej wiedzy na temat wybranych programów wychowawczo-edukacyjnych i skłonić do podjęcia decyzji o skierowaniu dziecka do przedszkola przynajmniej tych rodziców, dla których nieświadomość pozytywnego wpływu wychowania przedszkolnego na ich dzieci lub brak informacji o realizowanych programach jest jedyną barierą nie posyłania dziecka do przedszkola.

Celem ogólnym projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz zwrócenie uwagi mieszkańców województwa łódzkiego na jej ważność poprzez przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej, promującej edukację przedszkolną z wykorzystaniem interesujących programów wychowawczo-edukacyjnych, realizowanych przez przedszkola z Łodzi i województwa łódzkiego.

Projekt zakłada nakręcenie cyklu reportaży o programach wychowawczo-edukacyjnych, realizowanych przez  30 wybranych przedszkoli z Łodzi i regionu łódzkiego. Każdy 10-minutowy odcinek zostanie wyemitowany na antenie TV TOYA oraz w Internecie (1-2 odcinki w miesiącu), nagrany na płytę DVD/DVC i przekazany dyrekcji przedszkola, którego dotyczy. Każdy reportaż będzie zaprezentowany na otwartym 45-minutowym spotkaniu rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w społeczności lokalnej, w której dane przedszkole funkcjonuje. Program wychowawczy, realizowany przez konkretne przedszkole zostanie omówiony przez metodyka, a stopień przekonania rodziców dzieci o ważności wychowania przedszkolnego dla prawidłowego rozwoju dziecka zostanie określony za pomocą ankiety, przeprowadzonej na zakończenie każdej prezentacji. Projektodawca planuje 30 prezentacji, w których ogółem będzie uczestniczyć 300 osób.

Choć zasadniczo projekt jest skierowany do rodziców 3-5-latków oraz istniejących przedszkoli, to jako projekt medialny, będzie miał szerszy zasięg niż tylko wskazana grupa docelowa. Emisja przygotowanych programów to szansa dotarcia do grupy 540 tys. (telewizja) i 10 tys. Internet) widzów dziennie. Grupa docelowa projektu to rodzice dzieci w wieku 3-5 lat oraz istniejące przedszkola z Łodzi i województwa łódzkiego. Pierwsi, ponieważ prezentacja konkretnych programów, realizowanych przez przedszkola pozwoli na poznanie przez rodziców szerokiej oferty wychowawczo-edukacyjnej, przekona rodziców niezdecydowanych i przełamie opór niechętnych; istniejące przedszkola - gdyż emisja programów  wychowawczo-edukacyjnych na antenie TV TOYA i w Internecie przyczyni się nie tylko do rozpowszechnienia programów, ale także do promocji placówek, które te programy realizują.

Realizacja projektu spowoduje wzrostu świadomości społecznej odnośnie ważności wychowania przedszkolnego w procesie rozwoju dziecka, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w początkowym etapie nauki. Przyczyni się także do przełamywania barier kulturowych, stereotypów i uprzedzeń dzieci i rodziców w stosunku np. do dzieci niepełnosprawnych, innej narodowości, rasy lub wyznania, a także do integracji dzieci w przedszkolach przez prezentację programów wychowawczo-edukacyjnych o takim charakterze. Kampania informacyjna skierowana do rodziców 3-5latków nie uczęszczających do przedszkola podkreślająca znaczenie wczesnej edukacji dla rozwoju dziecka może przyczynić się do podjęcia przez nich decyzji o „posłaniu” dziecka do przedszkola. Może również zaktywizować lokalne społeczności, szczególnie na wsiach i zaowocować powstaniem nowych przedszkoli, co jest zgodne z założeniami rządowej polityki rodzinnej, zaprezentowanej w „Projekcie polityki rodzinnej na lata 2007-2014”, przewidującej „rozwój społeczeństwa przyjaznego dzieciom i rodzinom”. Ze względu na założone cele i proponowaną formę wsparcia, projekt jest zgodny z polityką budowania społeczeństwa informacyjnego, równości szans, zrównoważonego rozwoju, właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi oraz prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, a także Szczegółowym Opisem Priorytetu IX PO KL oraz Planem Działania na lata 2007-2008-Priorytet IX PO KL. Instytucją Pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Projekt trwa od listopada 2008 do września 2010 roku.


 

Mapa strony: Strona główna › O projekcie › Znaczenie edukacji przedszkolnej › Uczestnicy projektu odcinki 1-10 › Uczestnicy projektu odcinki 11-20 › Uczestnicy projektu odcinki 21-30 › Archiwum reportaży › Aktualności - harmonogram › Zespół projektu › KONTAKT › Raport ewaluacyjny › 

© 2018 TOYA