Punkt Przedszkolny / odcinek 11
Parzęczew, ul. Pakowa 6Punkt Przedszkolny w Parzęczewie jest jednooddziałową formą wychowania przedszkolnego. Mieści się    w budynku Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie, w jego wydzielonej części, gdzie znajdują się: szatnia, 2 sale zajęciowe, pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie sanitarne. Jest to oddział mieszany obejmujący dzieci w wieku 3 - 5 lat. W Punkcie w roku szkolnym 2008/2009 jest 27 osób: 6-cioro 3-latków, 11-cioro 4-latków, 10-cioro 5-latków.  Dzienny wymiar zajęć wynosi 8,5 godziny, jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 godzin dziennie) oraz realizację zajęć dodatkowych (3,5 godziny dziennie). Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00.
Powstał dzięki staraniom Wójta Parzęczewa – Ryszarda Nowakowskiego. W lutym 2008r. Rada Gminy Parzęczewa podjęła uchwałę w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie, który działa od 1 kwietnia 2008r. Głównym celem Punktu Przedszkolnego jest zapewnienie równych szans edukacyjnych dzieciom w wieku 3-5 lat zamieszkujących gminę Parzęczew.    
W Punkcie Przedszkolnym zajęcia z podstawy programowej prowadzi i opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane dla nauczycieli przedszkoli zatrudniony przez Urząd Gminy w Parzęczewie.  Odbywają się tu liczne uroczystości, takie jak pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka.
Od sierpnia 2008r. w Punkcie Przedszkolnym w Parzęczewie realizowany jest projekt pt. „Punkt Przedszkolny w Parzęczewie miejscem przyjaznym wszechstronnemu rozwojowi dziecka” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczy 25 dzieci.  W ramach tego projektu są realizowane:  zajęcia specjalistyczne z logopedą, konsultacje z psychologiem i pedagogiem, zajęcia z programów edukacyjnych: „Ja i świat przyrody”, „Poznajemy nasz język ojczysty”, \"Matematyka wokół nas”, „Umuzykalnienie, śpiewy, pląsy i tańce”, zajęcia z języka angielskiego, gimnastyka korekcyjne i inne.
Projekt zakłada również wyposażenie Punktu Przedszkolnego w dodatkowe pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci. Realizacja projektu będzie trwała do 31 lipca 2010r. 

Przedszkole Miejskie nr 202/odcinek 12
Łódź, ul. Sędziowska 8/10, Tel. (042) 654 40 85Celem przedszkola jest:
rozwijanie działań twórczych w zakresie aktywności muzyczno-ruchowej, plastycznej, językowej i sportowej.
Wspólnie z rodzicami podejmujemy działania zmierzające do budowania więzi emocjonalnej rodziny  i przedszkola poprzez:
- grupowe spotkania integrujące, uroczystości, Festiwal Teatrów dla Dzieci w Wykonaniu Dorosłych, wernisaże, plener malarski, warsztaty dla rodziców i dzieci z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne, gimnastyki rytmicznej Kniessów, elementów gimnastyki mózgu P. Dennisona.
- zajęcia integracyjne z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi .

Historia Przedszkolaka
Nie tak dawno temu w Łodzi, pomiędzy blokami,
stanęło przedszkole z pięknymi świerkami.
Przyszły tutaj mądre i wesołe dzieci
i tak już 24 rok leci.....
W kolorowych klasach, dzieci uczyły się pilnie,
a w ogródku czas spędzały relaksacyjnie.
Każdemu szybko mijały 4 lata,
a potem poznawały różne strony świata.
Każdy wychowanek zawiązał tu przyjaźnie,
by w dorosłym świecie czuć się dużo raźniej.
Kiedy już dorośli, patrzą na przedszkole
i z łezką w oku mówią: \"Swoje dziecko zapisać tutaj wolę\".                                                                      

Przedszkole Miejskie Nr 192 „Słoneczne przedszkole”/odcinek 13
Łódź, ul. Mieszczańska 15, Tel. (042) 646 24 32Przedszkole Miejskie Nr 192 w Łodzi mieści się na parterze bloku mieszkalnego, na osiedlu Chojny. W budynku przedszkola znajdują się 4 sale zajęć z łazienkami dla dzieci, sala gimnastyczna, kuchnia z pomieszczeniami pomocniczymi oraz zaplecze administracyjne. W pobliżu budynku znajduje się duży, trawiasty ogród z trzema piaskownicami, wyposażony w sprzęt stacjonarny i przenośny. W pobliżu przedszkola znajduje się obiekt wypoczynkowy Stawy Jana, odwiedzany przez dzieci we wszystkich porach roku.
Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zgodne z przepisami prawa oświatowego. Wszystkie nauczycielki systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i kursach doskonalących.
    Głównym celem pracy przedszkola jest przygotowanie dziecka do odnalezienia się w otaczającej rzeczywistości, budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej poprzez samodzielne rozwiązywanie zadań i problemów edukacyjnych, nauka współżycia ze środowiskiem przyrodniczym, kształtowanie postaw ekologiczno — zdrowotnych oraz odkrywanie własnych możliwości twórczych.
    Jednym z najważniejszych priorytetów pracy nauczycieli jest stwarzanie warunków umożliwiających wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków.
W zakresie edukacji ekologiczno — zdrowotnej: kształtowanie postaw zdrowotno — ekologicznych obejmujących umiejętność dbania o swoją higienę, zdrowie osobiste i czystość na ziemi; kształtowanie wrażliwości i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, zdobywanie odpowiednich umiejętności, nawyków, przyzwyczajeń czy postaw wobec zdrowia i przyrody, wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody, budowanie pozytywnego obrazu przedszkolaków poprzez skupienie uwagi na ich sukcesach i mocnych stronach. Poprzez rozwój mowy wpływanie na kształtowanie i rozwój czynności umysłowych (spostrzeganie, wyobrażanie, porównywanie, wnioskowanie) oraz stanów emocjonalnych.
Od siedmiu lat organizowane są na terenie placówki spotkania pod hasłem „Cała Polska Czyta Dzieciom”, którym towarzyszy konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Bajki dla małych i dużych”. W zakresie edukacji matematycznej – rozwijane jest logiczne myślenie i kształtowanie odporność emocjonalną przez - najważniejsze w edukacji matematycznej dziecka - osobiste doświadczenia. Organizowane są różnorodne sytuacje edukacyjne uwzględniające wiele  kręgów tematycznych. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych stosowane są metody opracowane przez prof. E. Gruszczyk — Kolczyńską, które nauczyciele tej placówki  uważają  za atrakcyjne i zapewniające osiągnięcie sukcesu każdemu dziecku na miarę jego możliwości i potrzeb.

Punkt Przedszkolny w Niesułkowie / odcinek 14
Niesułków 69, Dom Parafialny parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. WojciechaPunkt Przedszkolny w Niesułkowie powstał w  listopadzie 2008 roku w ramach realizowanego przez Fundację Familijny Poznań projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Moje przedszkole”.
Jest jedną z dwudziestu tego typu placówek (nowych form edukacji przedszkolnej) uruchomionych przez fundację na terenie województwa łódzkiego.
Punkt Przedszkolny w Niesułkowie znalazł swoje miejsce w Domu Parafialnym parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wojciecha w Niesułkowie, Niesułków 69. Proboszcz parafii ks. Adam Bajer vel Bojer - dobry duch przedsięwzięcia - gruntownie wyremontował dom parafialny. Dzieci mają tam idealne warunki do nauki, zabawy i rozwoju.
Uroczyste otwarcie  połączone z wigilijnym spotkaniem odbyło się 17 grudnia 2008 r. Było to niezwykle radosne i wspaniałe wydarzenie. Centralnym punktem uroczystości była msza święta w znajdującym się nieopodal „przedszkola” zabytkowym kościółku,  celebrowana przez księdza arcybiskupa metropolitę łódzkiego Władysława Ziółka. W liturgii czynny udział wzięły również przedszkolaki i rodzice oraz przedstawiciele władz oświatowych i gminnych. Ci ostatni nie tylko udziałem w oficjalnych spotkaniach potwierdzają, iż edukacja przedszkolaków jest szczególnie ważna.
Do punktu przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza 13 dzieci w wieku 3-5 lat: trzy Zuzie, dwie Julki, Martynka, Klaudia, Albert, Bartek, Adrian, Gabrysia, Weronika, Magda. W dwóch salkach dzieci znakomicie się bawią oraz przygotowują do nauki w szkole.
Dzieci otoczone są serdeczną opieką przez nauczycielkę Aleksandrę Duda oraz Żanetę Dąbrowską. Dzieci mają też zapewnioną opiekę psychologa, logopedy.
Już dziś wiadomo, iż dzięki staraniom ks. Adama Bajera vel Bojera oraz Fundacji Familijny Poznań, punkt przedszkolny nie zakończy swojej działalności wraz z zakończeniem projektu. Od listopada przedszkole będzie prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

Przedszkole Garnizonowe  nr 147 im. Marii Konopnickiej / odcinek 15
Leźnica Wielka, oś. MON – bl.4, tel. (042) 718-01-28Przedszkole zlokalizowane jest w „zielonym garnizonie”, na terenie osiedla mieszkalnego przy Jednostce Wojskowej 4395  w Leźnicy Wielkiej. Rozpoczęło swoja działalność w  1959 roku na mocy Zarządzenia Głównego Kwatermistrza WP nr 5. Organem prowadzącym jest Jednostka Wojskowa 4395 w Leźnicy Wielkiej. Obecnie funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
    Placówka usytuowana jest w dwóch budynkach. W jednym parterowym,  wolno stojącym znajdują się dwie sale dziennego pobytu dzieci, gabinet lekarski i zaplecze gospodarcze. Otoczony jest dużym ogrodem przystosowanym do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych. Druga część przedszkola znajduje się na parterze bloku mieszkalnego, po przeciwnej stronie ulicy.  Tu znajduje się sala zajęć dla 3-latków, sala wypoczynkowa, gabinet dyrektora, kuchnia i zaplecze gospodarcze.
Do przedszkola może uczęszczać 75 dzieci, w 3 oddziałach: 3-latków, 4-5-latków, 5-6-latków.
    Sale urządzone są w sposób funkcjonalny, dzieci mają swobodny dostęp do zabawek i pomocy dydaktycznej. Kąciki zainteresowań inspirują  przedszkolaki  do podejmowania aktywności twórczej oraz  rozbudzają  w nich zainteresowania.
    Zadania programowe zawarte są w miesięcznych planach pracy nauczycieli  i odnoszą się do zadań priorytetowych placówki w danym roku szkolnym. Podejmowane przez nauczycieli  działania mają na celu wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.  Program wychowawczy przedszkola określa cele wychowawcze przedszkola, procedury ich osiągania, prawa i obowiązki dziecka i rodzica, zadania nauczyciela, standardy osiągnięć dzieci, model absolwenta i model wychowawcy oraz system informacji o postępach dziecka.
Przedszkole współpracuje z licznymi  organizacjami , przede wszystkim z Jednostką Wojskową, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, klubem  i biblioteka garnizonową, Szkoła Podstawową w Parądzicach , Gimnazjum w Solcy Wielkiej, Kołem Gospodyń Wiejskich w Solcy Małej, Parafią św. Jakuba... W przedszkolu organizowane są również zajęcia ponadprogramowe: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna.

Przedszkole Miejskie Nr 156 w Łodzi/ odcinek 16

Łódź ul. Tatrzańska 59, Tel. 42 643 06 64MISJA PRZEDSZKOLA
Rozbudzona w dziecku więź emocjonalna ze środowiskiem lokalnym – oknem na świat człowieka XXI wieku.

WIZJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole Miejskie Nr 156 w Łodzi we współpracy z rodzicami i otaczającym środowiskiem dostosowuje działania do zróżnicowanych sposobów poznawania i reprezentowania przez dziecko rzeczywistości

Przedszkole Miejskie nr 156 w roku 2005 uroczyście obchodziło 30-lecie działalności. Cieszy się w środowisku uznaniem, którego wyrazem są liczne podziękowania, dyplomy, listy gratulacyjne.

W  lutym 2008 roku przedszkole zdobyło dyplom i nagrody rzeczowe za udział w konkursie \"Bezpieczny Obiekt 2008 roku” w kategorii: obiekty użyteczności publicznej - przedszkola, realizowanym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Pożarowej \"Bezpieczny dom\".

Celem ogólnym placówki jest wyposażenie dzieci - we współpracy ze środowiskiem- w wiedzę, umiejętności i kompetencje na miarę potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, będących podstawą funkcjonowania jednostki ludzkiej w świecie otwartym na człowieka i zdobycze myśli naukowej.Przedszkole w oparciu o wybrane programy wychowania w przedszkolu zatwierdzone przez MEN, realizuje trzy innowacje pedagogiczne napisanych przez nauczycielki naszego przedszkola i zatwierdzonych do realizacji przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Umożliwiają one wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i aktualnymi możliwościami  i potrzebami, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.Placówka zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji, poszanowania godności i bezpieczeństwa, wzmacnia więź dziecka z rodziną. Tworzy warunki umożliwiające dziecku podjęcie nauki w szkole, co jest efektem osiągniętego rozwoju jednostki i uczenia się. Umożliwia też dzieciom poznanie tradycji i kultury Polski oraz innych narodów, odkrywanie, pobudzanie i wzmacnianie potencjału twórczego, rozwijanie kreatywności zapewniając dziecku równowagę między rozwojem emocjonalnym i poznawczym, a także przekaz wartości i norm. Nauczycielki rozwijają dzieci upodobanie do nauki, pragnienie i radość poznawania, a więc motywację i możliwości kształcenia się w późniejszym okresie

Miejskie Przedszkole nr 2 w Łęczycy / odcinek 17
Łęczyca, ul. Belwederska 23, Tel 24 721 03 52Przedszkole Nr 2 działa od 1962r. usytuowane jest w centrum Łęczycy. Jest placówką publiczną otwartą dla dzieci tych rodziców, których nadrzędnym celem jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i umożliwienie wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, zainteresowań i uzdolnień. Przedszkole jest przyjazne dzieciom, nauczycielom i rodzicom, którzy mając świadomość wspólnych celów, wzajemnie się uzupełniają i wspierają w oddziaływaniach wychowawczo – dydaktycznych. Współpraca środowisk wychowawczych małego dziecka odbywa się w atmosferze podmiotowości, szacunku i życzliwości, co pomaga w kształtowaniu u podopiecznych świadomości własnych praw i obowiązków, szacunku do samego siebie i innych, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i tolerancji.
Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe,  budynek  jest dwukondygnacyjny, dostosowany do potrzeb dzieci otoczony, dużym zadrzewionym ogrodem wyposażonym  w ekologiczny sprzęt do zabaw  ruchowych, gdzie dzieci mogą bezpiecznie się bawić wśród zieleni.  Przedszkole jest pięciodziałowe. Każda grupa ma do swojej dyspozycji 2 przestronne, jasne sale,  przy których znajduje się łazienka z toaletami. Sale są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki oraz  meble dostosowane do wzrostu dzieci. W każdej grupie znajdują się  kąciki zainteresowań wyposażone w odpowiednie pomoce i  materiały dydaktyczne, do których dzieci maja nieograniczony dostęp. Dzięki temu mogą eksperymentować, badać rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Przedszkole ma dostosowane sale do zajęć rytmicznych, ćwiczeń gimnastycznych, salę do zabaw ruchowych wyposażoną w suchy basen z piłkami oraz salę do zajęć indywidualnych.
Ważnym elementem działalności placówki jest rozszerzona realizacja   zagadnień z zakresu edukacji regionalnej oraz wychowania estetycznego i   technicznego. W ciągu całorocznej pracy z dziećmi nauczyciele starają się rozbudzić miłość do rodzinnego miasta i regionu, wzbogacić wiadomości o nim. Szczególną uwagę przywiązują do wyzwolenia spontanicznego działania twórczego. Dostarczają więc dzieciom odpowiednich przeżyć i doświadczeń poprzez: spacery, wycieczki, spotkania z twórcami, udział w uroczystościach przedszkolnych, lokalnych, gminnych i o zasięgu regionalnym. W realizacji edukacji regionalnej w przedszkolu oprócz form wyżej przedstawionych upowszechniana również wiedzę o regionie poprzez naukę tańców łęczyckich, piosenek, przyśpiewek, czytanie opowiadań i legend w gwarze oraz przygotowywanie imprez i uroczystości o charakterze regionalnym.
W najstarszej grupie utworzony jest kącik regionalny na wzór izby łęczyckiej, w którym usytuowano  tradycyjne miniaturowe meble i ozdoby łęczyckie. W przedszkolu działa zespół ludowy, dla którego zakupiono oryginalne łęczyckie stroje ludowe. Dzieci od najmłodszych lat poznają tańce i przyśpiewki  łęczyckie. Szczególnym sposobem budzenia miłości i przywiązania do rodzinnego kraju są wyprawy przedszkolaków w bliższe i dalsze okolice. Od kilku lat dzieci sześcioletnie systematycznie uczestniczą w pieszych rajdach organizowanych przez PTTK. Ukazywanie przedszkolakom tego, co w ich mieście jest piękne, ciekawe,  godne zaprezentowania, to najprostszy sposób budzenia przywiązania  i miłości do swojego miasta, regionu. 

Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3  w Kutnie / odcinek 18
Kutno, ul. Bema 15, Tel. (24) 254-79-43, www.wikom.pl/ipm3kutnoIntegracyjne Przedszkole Miejskie nr 3  posiada długą historię, bowiem powstało w 1946 roku, wówczas mieściło się w innym budynku. Obecnie przedszkole zajmuje willę w centrum miasta, z dala od hałaśliwych ulic, w pięknym ogrodzie pełnym  starych  drzew  i krzewów.  Ogród  ten  jest  atrakcyjny  dla wychowanków przez cały rok. Zimą dzieci mogą tu bawić się na śniegu, dokarmiać swoich skrzydlatych przyjaciół, a wiosną, latem, jesienią w atrakcyjny i pożyteczny sposób spędzać czas na świeżym powietrzu. Budynek jest dwupiętrowy. Mieści się w nim 5 sal zabaw, bogato wyposażona w sprzęt sportowy sala gimnastyczna, pokoje do pracy indywidualnej z dziećmi, gabinet logopedyczny i  biblioteka, z której bogatych zbiorów  mogą korzystać zarówno nauczyciele,  jak i rodzice naszych wychowanków.Motto, które przyświeca  pracy kadry pedagogicznej:  „SIŁA DRZEWA TKWI W JEGO KORZENIACH\" (Księga Zmian).Mimo, że do roku  1992 ustawy nie przewidywały przyjmowania do przedszkola  dzieci niepełnosprawnych, zdarzało się już w latach osiemdziesiątych, że w kutnowskim przedszkolu przebywało jednorazowo kilkoro takich wychowanków.          W roku 1993 przybyła do placówki czteroletnia niesłysząca dziewczynka. Jej historia stała się podwalinami do utworzenia w roku szkolnym 1993/1994 dwóch grup integracyjnych, w których znajdowało się dziewięcioro dzieci z zaburzeniami. Skłoniło to dyrekcję przedszkola i radę pedagogiczną  do podjęcia działań w celu przekształcenia przedszkola masowego z grupami integracyjnymi  w przedszkole integracyjne.    Zamierzenie to stało się faktem 1 września 1995 roku. Decyzja została podjęta w atmosferze zaangażowania i pełnej akceptacji, w obliczu potrzeby społecznej. Dziś przedszkole jest znaną placówką integracyjną. Obok zdrowych dzieci uczęszczają tu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Grupy przedszkolne liczą maksymalnie 20 osób, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.  Zarówno jednym, jak i drugim stworzono optymalne warunki   rozwoju.  Oferta przedszkola jest wzbogacona o zajęcia rytmiczne dla przedszkolaków, język angielski oraz gimnastykę korekcyjną. W Integracyjnym Przedszkolu Miejskim nr 3 pracuje doświadczona kadra pedagogiczna.  Wszyscy, to specjaliści pedagogiki przedszkolnej, siedem osób dodatkowo posiada uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, jedna to wykwalifikowany logopeda.   Dla dobra wychowanków kadra cały czas doskonali i poszerza umiejętności zawodowe. W  pracy wykorzystywane są zarówno metody tradycyjne, jak i nowatorskie.Proces wychowawczo- dydaktyczny w przedszkolu przebiega w miłej, serdecznej atmosferze, a zadania dostosowane są do możliwości, potrzeb oraz  zainteresowań dzieci. W roku szkolnym  2007/2008 rozpoczęty został czteroletniokres realizacji innowacji pedagogicznej „Razem\". Autorkami innowacji są mgr Grażyna Pleszczyńska i mgr Barbara Sobczak.   Tworzeniu innowacji przyświecał cel wyrażony w art. 23 p. 1 Konwencji Praw Dziecka: „Dziecko psychicznie lub fizycznie  niepełnosprawne winno mieć zapewnione pełne i normalne życie , w warunkach zabezpieczających jego godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających  aktywne uczestnictwo w życiu społecznym”.

Przedszkole Miejskie nr 34 / odcinek 19

Łódź, ul. Zarzewska 26/30 tel. 42  684 06 39Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi mieści się w dzielnicy Łódź- Górna. W wolno stojącym budynku znajduje się 5 grup dzieci w wieku 3-6 lat. Budynek  otoczony jest dużym ogrodem , wyposażonym w sprzęt sportowo-rekreacyjny.
 Przedszkole  jest miejscem bezpiecznej i dobrej zabawy, w którym dzieci czują się radosne i szczęśliwe.

Najważniejszą myślą kadry pedagogicznej jest  dobro dziecka, przygotowują  je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Nauczycielki stwarzają każdemu dziecku szansę rozwoju  na miarę  jego możliwości. Pragną w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcą,  aby dzieci miały  bogatą wyobraźnią twórczą, były otwarte na  szukanie  nowych, lepszych  i oryginalnych rozwiązań. Dbają , żeby  dzieci rozwijały swoje zainteresowania i talenty, pomagają  uzupełniać braki  i pokonywać trudności. Dlatego też w przedszkolu odbywają się liczne bezpłatne zajęcia dodatkowe, a to dzięki realizowaniu na terenie przedszkola programu współfinansowanego przez Unię Europejską - ,,Równy start w obliczu nierównych szans”. Celem projektu jest  zwiększenie liczby dzieci  w Przedszkolu  Miejskim Nr 34 w Łodzi  oraz dostosowanie oferty przedszkola do istniejących potrzeb  i problemów. Istotą projektu jest  wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych, dzięki którym dzieci będą mogły rozwijać swoje  zainteresowania i talenty,   a także uzupełniać  braki i wyrównywać deficyty poprzez udział w zajęciach:  języka angielskiego,  muzycznych, indywidualnej terapii logopedycznej,  terapii pedagogicznej,  gimnastyki korekcyjnej, profilaktyczno- terapeutycznych prowadzonych przez psychologa.

Realizacja zamierzonych celów spowoduje  wyrównanie  szans edukacyjnych dzieci w początkowym etapie nauki między innymi :rozwinięcie słuchu fonematycznego, rozwiniecie małej motoryki i percepcji wzrokowej, rozwiniecie inteligencji emocjonalnej, wzmocnienie wiary we własne możliwości, skorygowanie wad postawy, rozwinięcie aparatu artykulacyjnego, wzbogacenie słownika czynnego i biernego dziecka. Przyczyni się również do: rozwinięcia u dzieci wrażliwości na  muzykę, wzrostu u dzieci kompetencji  w zakresie posługiwania się językiem angielskim, pogłębienia wiedzy rodziców w zakresie :  potrzeb rozwojowych i zaburzeń u dzieci,  - procesu wychowawczego

Przedszkole Miejskie nr  4  w Łodzi „SŁONECZNE” / odcinek 20
Łódź, ul. Kmicica 5 tel. (42) 670 09 57/filia ul. Ziemowita 7

www.pm4lodz.wikom.plPrzedszkole mieści się w dwóch budynkach. Budynek główny przedszkola znajduje się na osiedlu Janów. Przedszkole w tym budynku istnieje od 1995 roku. Jest najnowszym przedszkolem w Łodzi. Wcześniej przedszkole funkcjonowało w obecnej filii mieszczącej się przy ul. Ziemowita 7 na osiedlu Olechów, na parterze bloku mieszkalnego. Tu w 4 grupach dzieci uczęszczają na tzw. podstawę programową. W budynku głównym przedszkola jest 6 sal zajęć z łazienkami oraz zaplecze administracyjno-socjalne placówki. Przedszkole otoczone jest dużym, trawiastym ogrodem wyposażonym w sprzęt rekreacyjny. Tuz obok przedszkola budowany jest obiekt sportowy „Orlik”. Dzieci o każdej porze roku odwiedzają pobliski las.
Głównym celem pracy przedszkola jest przygotowanie dziecka do odnalezienia się w otaczającej rzeczywistości, budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej poprzez samodzielne rozwiązywanie zadań i problemów edukacyjnych, nauka współżycia ze środowiskiem przyrodniczym, kształtowanie postaw ekologiczno-zdrowotnych oraz odkrywanie własnych możliwości twórczych.
Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje godnie z przepisami prawa oświatowego. Wszystkie nauczycielki systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących.
Jednym z najważniejszych priorytetów pracy nauczycieli jest stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków, budowanie pozytywnego obrazu własnego poprzez skupienie uwagi na swoich sukcesach i mocnych stronach. Poprzez rozwój mowy wpływanie na kształtowanie i rozwój czynności umysłowych (spostrzeganie, wyobrażanie, kształtowanie i rozwój czynności umysłowych) oraz stanów emocjonalnych.
W przedszkolu mają miejsce liczne wydarzenia integrujące całą społeczność przedszkolną. Co roku odbywa się konkurs recytatorski. W 2007 roku placówka uzyskała główną nagrodę w konkursie na logotyp łódzkiego Aquaparku.


 

Mapa strony: Strona główna › O projekcie › Znaczenie edukacji przedszkolnej › Uczestnicy projektu odcinki 1-10 › Uczestnicy projektu odcinki 11-20 › Uczestnicy projektu odcinki 21-30 › Archiwum reportaży › Aktualności - harmonogram › Zespół projektu › KONTAKT › Raport ewaluacyjny › 

© 2018 TOYA