Samorządowe Przedszkole w Justynowie / odcinek 21
Justynów, ul. Kasprzaka 18, tel. 42 213-21-05Samorządowe Przedszkole w Justynowie usytuowane jest w piętrowym budynku wolnostojącym, które w latach 70. służyło jako dom jednorodzinny, a w roku 1989 uzyskano adaptację na potrzeby przedszkola. Przedszkole posiada dobrze wyposażone dwie sale zabaw i ogród przedszkolny dla 50 dzieci w wieku 3, 4, 5 - lat. Codzienne zabawy dydaktyczno - wychowawcze  i opiekuńcze prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Leśne otoczenie sprzyja spacerom i częstemu przebywaniu dzieci na świeżym powietrzu.

Dzieci w przedszkolu mają zapewnione bezpieczeństwo i fachową opiekę,  zawsze panuje tu ciepła, domowa atmosfera. Dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe takie jak:
    język angielski
    gimnastyka korekcyjna
    rytmika

Przedszkolakom nie brakuje bezpośredniego kontaktu z przyrodą, który stanowi tak bogate źródło przeżyć i wrażeń. Dlatego w przedszkolu organizowane są liczne wycieczki na Ścieżkę Edukacyjno - Przyrodniczą Lasów Państwowych w Gałkowie, gdzie nauczycielki uczą dzieci zamiłowania do pielęgnowania roślin i zwierząt, wprowadzają podstawowe elementy ochrony środowiska, uwrażliwiają na piękno przyrody o każdej porze roku.

Motto przewodnie dla działań w tym przedszkolu brzmi: "Przez miłość i szacunek dla przyrody do miłości i szacunku dla człowieka".

Głównym celem kadry przedszkola jest kształtowanie świadomości ekologicznej i czynnej postawy opiekuńczej wobec przyrody. Dzieci na zajęciach edukacyjnych w atmosferze radości i zabawy odkrywają tajemnice świata przyrody, rozwijają zdolności artystyczne. Prowadzą hodowlę roślin w salach i w ogrodzie, gromadzą pokarm na zimę dla ptaków i leśnych zwierząt, zbierają jesienne dary przyrody. Przedszkolaki zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które będą potrzebne, aby sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Każdy dzień jest tak zorganizowany, aby zachować równowagę pomiędzy zajęciami dydaktyczno - wychowawczymi, swobodną zabawą oraz przebywaniem na świeżym powietrzu.

Coroczną tradycją są edycje konkursów wiedzy przyrodniczo - ekologicznej  i patriotyczno - regionalnej dla dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Andrespol, rodzinne konkursy plastyczne o tematyce jesiennej i ekologicznej, zimowe akcje "Dokarmiamy leśne zwierzęta", rodzinne majówki w lesie oraz happeningi organizowane podczas "święta Ziemi" z szyciem i malowaniem toreb ekologicznych.

Dbając o zdrowie emocjonalne wychowanków przedszkole prowadzi zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola i ich rodziców.

Przedszkole Miejskie nr 214 w Łodzi / odcinek 22
ul. Batalionów Chłopskich 21, Tel. 42 252 38 88
www.pm214.szkoly.lodz.plPrzedszkole jest 10-oddziałową placówką położoną w centrum osiedla Retkinia, z czterema oddziałami integracyjnymi. Placówka posiada duży ogród przedszkolny i wewnętrzne patio.
Placówka może się poszczycić bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. W grupach integracyjnych zatrudnieni są dodatkowo specjaliści: psycholog, logopeda, pedagog specjalny, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  W październiku przedszkole będzie obchodzić 25 – lecie powstania.
W podejmowanych przez kadrę działaniach nacisk kładziony jest na stymulowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Głównym celem jest ukształtowanie osobowości twórczej, szanującej siebie i innych, mającej  poczucie własnej wartości i przygotowanej do kolejnego etapu edukacji.
W latach 2006-2008 w placówce realizowany był międzynarodowy projekt w ramach Programu Comenius „Wychowywanie małych dzieci w poczuciu europejskości”. Obecnie trwa projekt o tematyce ekologicznej „Euroobywatele przyszłości”. Partnerami placówki są przedszkola z Francji, Szkocji, Szwecji i Islandii oraz fundacja „Ferso”. W roku 2009 przedszkole jako jedyna placówka oświatowa w województwie łódzkim otrzymało międzynarodowy certyfikat „Zielona flaga”, bowiem realizowany jest również projekt związany z ochroną środowiska w najbliższym otoczeniu – „Eco-Schools”.
Praca edukacyjna w placówce odbywa się w oparciu o programy wychowania przedszkolnego, jak również o liczne programy autorskie i innowacje pedagogiczne prowadzone przez kadrę tej placówki.
Nauczyciele wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci prowadzą dodatkowe zajęcia w kołach: plastycznym, matematycznym, muzyczno-tanecznym oraz zajęcia z terapii pedagogicznej i stymulacji polisensorycznej.
Przedszkole ma bogatą ofertę płatnych zajęć dodatkowych: język angielski, gimnastyka korekcyjna, rytmika, karate, taniec towarzyski, zajęcia twórcze „Akademia słonia Trąbalskiego” i warsztaty teatralne.
Współpracuje z okolicznymi szkołami i przedszkolami poprzez organizowanie i uczestniczenie w konkursach, koncertach, spartakiadach sportowych,  zajęciach integracyjnych oraz innych formach.
Wspólnie z Rejonową  Biblioteką i  Pałacem Młodzieży organizowane są konkursy plastyczne, wernisaże oraz przegląd twórczości artystycznej dzieci.
 W ramach współpracy z domem rodzinnym odbywają się zajęcia otwarte dla rodziców, uroczystości, pikniki rodzinne, konsultacje indywidualne, zebrania oraz spotkania z psychologiem z PPP /poradnia psychologiczno-pedagogiczna/.

Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi/ odcinek 23
Łódź, ul. Sierakowskiego 47, Tel. 42 251 70 65Przedszkole mieści się w wolno stojącym budynku na terenie osiedla Pojezierska  w dzielnicy Łódź – Bałuty.  W placówce są cztery grupy dzieci w wieku 3-6 lat, które bawią się i poznają świat w dobrze wyposażonych salach, z kącikami  zainteresowań.
    Od najmłodszych lat kadra pedagogiczna rozwija w dzieciach alternatywne formy ruchu wspierające w późniejszym czasie uczenia się.  Wiele różnorodnych sytuacji edukacyjnych przeplatanych jest elementami kinezjologii edukacyjnej, pedagogika zabawy, metodą W. Sherborn i innymi. Rozwój osobowości dzieci  dokonywany przez eksponowanie ich aktywności i zainteresowań.Dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych i sportowych. Te ostatnie  zajmują szczególne miejsce w programie rozwoju ruchowego dzieci. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są przez nauczyciela w-fu. Pomagają one pokonywać dzieciom barierę strachu, uwierzyć we własne siły. Zabawy ruchowe, zabawy z elementami biegu, tory przeszkód – to norma pracy w tym przedszkolu. A naskok na trampolinę i skrzynię złożoną z 5 elementów wykraczają poza program wychowania przedszkolnego.  W ten sposób wspierany jest indywidualny wzrost i rozwój dziecka oraz postęp w zakresie umiejętności koordynacji i kondycji. Stosowanie nowatorskich metod pracy wykorzystywanie niekonwencjonalnych przyborów do ćwiczeń pozwala dzieciom na szybsze gromadzenie doświadczeń ruchowych oraz rozwija u nich twórczego podejście do aktywności ruchowej.
Na terenie przedszkola od wielu lat realizowane są dwa programy autorskie: „Muzyka inspiracją do działalności plastyczno-ruchowej” oraz „Elementy języka angielskiego w edukacji przedszkolnej”. Programy te obejmują grupy 3-6 latków. Dzięki tak długiemu okresowi pracy z dziećmi osiągane efekty zaskakują nawet nauczycieli.

Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi/ odcinek 24
Łódź,ul. Wileńska 20a, Tel 42 686 00 24
, www.przedszkole112.plPlacówka mieści się na osiedlu Retkinia. Jest to budynek wolno stojący, z ogrodem. Przebywają tu  dzieci w wieku 3- 6 lat w pięciu grupach.  Sale pobytu wychowanków są przestrzenne, bardzo dobrze wyposażone, zadbane.
W placówce realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Przedszkole miejscem nauki i zabawy dla każdego dziecka”. Jego celem jest utrzymanie zagrożonego zamknięciem jednego z oddziałów, a także objęcie dodatkowymi, niepłatnymi zajęciami dzieci wymagających tych działań ( w zakresie dysleksji i wad postawy), wzbogacenie edukacji dzieci językiem angielskim dla wszystkich. Nie zapomniano również o rodzicach, dla nich prowadzone są warsztaty z zakresu wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. W ramach tego programu, dzieci uczestniczą w zajęciach nauki pływania w łódzkim Aquaparku.
W przedszkolu realizowane są innowacje programowe pod tytułem: „Zabawa z językiem angielskim” – w której nauka języka obcego integruje się z całością oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola. Język polski i język angielski wzajemnie się uzupełniają i przeplatają ze sobą, a dzieci nabywają umiejętność komunikowania się w obu językach jednocześnie, traktując język angielski jako swój drugi język. Nauka opiera się na wszechstronnej aktywności dzieci, które śpiewają, tańczą, recytują rymowanki i wiersze, inscenizują scenki dialogowe itp. Wiodącym rodzajem aktywności jest zabawa. „Z wartościami nam po drodze” – program zapoznaje dzieci z wartościami uniwersalnymi: spokój, szacunek, współpraca, sprawiedliwość, tolerancja. Kształtuje umiejętności wyrażania wartości poprzez różnorodne formy ekspresji. Rozwija umiejętności kształtowania pozytywnego obrazu siebie. Wyrabia w dzieciach umiejętności rozwiązywania konfliktów na drodze społecznego porozumienia oraz postaw opartych na klimacie wartości. Uczy dokonywania wyborów. Wychowanie w duchu wartości to uczenie dzieci określonych wartości i norm akceptowanych w ich środowisku, przyzwyczajanie do pewnych zachowań odbieranych jako pozytywne.
W placówce prowadzona jest adaptacja dla dzieci i rodziców.

Przedszkole nr 20 w Tomaszowie Maz. / odcinek 25
Tomaszów Maz .ul. Sikorskiego 6a, Tel. 44 723-94-20

www.p20tomaszow.wikom.pl    Przedszkole mieści się przy ul. Sikorskiego 6a, na dużym osiedlu mieszkaniowym Tomaszowa Maz. Powstało 21 lat temu jako przedszkole zakładowe, utworzone przez firmę „Chemitex – Wistom”. W placówce opieką objętych jest 113 dzieci, w czterech grupach,  w tym integracyjnej. Ta ostatnia została utworzona w 2003 roku, odpowiadając na potrzeby lokalnego środowiska. W pierwszym roku działalności specjalistyczną opieką zostały objęte dzieci niesłyszące. Później do grupy  dołączali wychowankowie o innych potrzebach edukacyjnych.
    Kadra przedszkola nieustannie podnosi kwalifikacje zawodowe, kończąc liczne studia podyplomowe, kursy oraz warsztaty metodyczne. Nauczycielki zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, obecnie 9 z nich posiada statut nauczyciela dyplomowanego, 2 – mianowanego. W przedszkolu zatrudnionych jest też czterech specjalistów z zakresu: logopedii, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki oraz psychologii.
    Każdy dzień to kolejne zorganizowane i celowo zaplanowane działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w których stosowane są wielorakie metody pracy z dziećmi. Zdobytą wiedzę i umiejętności wychowankowie wykorzystują podczas udziału w licznych konkursach, przeglądach, programach. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych placówka w 2008 roku przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Optymistyczne przedszkole”. Nowatorska myślą tego przedsięwzięcie jest objęcie działaniami nie tylko dzieci, ale i ich rodziców oraz pracowników przedszkola. Zorganizowano warsztaty dla nauczycieli i rodziców.
W tej znakomicie wyposażonej placówce integracyjnej odbywają się zajęcie „wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” skierowane dla dzieci spoza przedszkola. Dzięki tej inicjatywie znaczna grupa, dotychczas pozbawionych opieki terapeutycznej, dzieci odnalazła się w zupełnie nowym środowisku.
W przedszkolu prowadzone są liczne zajęcia dodatkowe.

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Zelowie/ odcinek 26
Zelów, ul. Żeromskiego 4/10, Tel. 44 634-12-43

www.przedszkole4zelow.republika.plPrzedszkole Samorządowe nr 4w Zelowie im. Jana Brzechwy  obchodzi właśnie  20-lecie swojego istnienia. W przedszkolu są trzy grupy dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci mają do dyspozycji trzy przestronne, słoneczne sale oraz duży ogród.  W placówce promowany jest ekologiczny styl życia, toteż wiele działań skierowanych jest w stronę działań proekologicznych, a wychowankowie zdobywają nagrody w licznych konkursach ekologicznych, lecz nie tylko.
Działalność edukacyjna oparta jest na podstawie programowej MEN oraz rozszerzonym programie edukacji ekologicznej  stworzonym dla dzieci, rodziców i środowiska, w którym dzieci żyją. Wykwalifikowana kadra nauczycielska kreuje bazę dydaktyczną do samodzielnego poznawania świata przez dzieci. Wychowankowie bardzo często biorą udział w licznych akcjach na rzecz ochrony środowiska.
Przedszkole zapewnia indywidualną drogę rozwoju  poprzez stosowanie różnorodnych zajęć dydaktycznych np. edukacja matematyczna wg prof.. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, edukacja językowa, elementy pedagogiki zabawy, ruch rozwijający…
Dla dzieci i rodziców wstępujących w mury przedszkolne przewidziane są zajęcia adaptacyjne.
Placówka bierze udział w licznych programach i projektach edukacyjnych np. „Wieś aktywna”… - wykorzystanie komputera w edukacji ekologicznej dzieci w przedszkolu – 2004-2005, „Ścieżka zdrowia” jako jedna z form aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym – 2006, „Sukces zaczyna się w przedszkolu” 2008-2010.
W „zelowskiej czwórce” organizowane są liczne imprezy integracyjne, w których uczestniczą całe rodziny: pasowania na przedszkolaka – przyjaciela przyrody, akcja sprzątanie świata, Dzień Babci i dziadka, Święto Polskiej Niezapominajki, marsz ekologiczny…

Przedszkole Specjalne nr 1 w Łodzi / odcinek 27

Łódź, ul. Gandhiego 26, tel. (042) 612-20-81Funkcjonuje w Łodzi od 1991 roku. Placówka mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, przystosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, posiada odpowiednio wyposażone sale zajęć i gabinety specjalistyczne oraz duży, pełen zieleni ogród. Jest jedyną łódzką placówka obejmującą opieką i terapią dzieci niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo w wieku od 3 do 10 lat, a więc dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wymagających wzmożonej stymulacji we wszystkich sferach rozwoju. Przedszkole prowadzi oddział dla dzieci autystycznych, działający w oparciu o: program autorski, stałe konsultacje ze specjalistami z dziedziny autyzmu dziecięcego, odrębną dietę dla dzieci autystycznych, indywidualne programy usprawniania w warunkach domowych.

Przedszkole zapewnia doskonałe warunki dzięki:
    liczebności dzieci w oddziałach ( 6 – 8 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 2 – 4 dla dzieci autystycznych) zapewnia możliwość zindywidualizowanego toku edukacyjnego,
    specjalistycznej kadrze pedagogicznej: pedagodzy specjalni, psycholog, logopeda, muzykoterapeuta, rehabilitant ruchowy umożliwia organizowanie oddziaływań stymulujących, usprawniających i kompensujących oraz przygotowanie dziecka do kolejnego szczebla edukacji,
    specyficznym metodom – stworzonym z myślą o dzieciach z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym wzbogacone są indywidualnymi programami rewalidacyjnymi, innowacją pedagogiczną z zakresu muzykoterapii oraz programem autorskim.
    bazą dostosowaną do dysfunkcji ruchowych dzieci, a więc bez barier architektonicznych oraz wzbogacona o pracownie: hydroterapii, terapii indywidualnej, terapii wielozmysłowej, ruchowej oraz sale do relaksacji. Wyposażenie specjalistyczne, sprzęt i pomoce dydaktyczne gwarantują edukację integralną, nastawioną na aktywność dzieci oraz stymulację zmysłów.

Placówka współpracuje z rodzicami w zakresie doradztwa oraz wspierania działań wychowawczych.

Przedszkole Samorządowe nr 26 w Piotrkowie Tryb. / odcinek 28

Piotrków tryb., ul. Wojska Polskiego 133a, Tel. 44 733-90-39Przedszkole Samorządowe mieści się w Centrum miasta w piętrowej willi.  Budynek otacza duży ogród, w którym dzieci spędzają wiele czasu o każdej porze roku. W przedszkolu przebywa łącznie 75 dzieci, w trzech grupach: Biedronek, Mrówek i Pszczółek .

  Placówka ta bowiem jest przedszkolem ekologicznym i mocna jest zaangażowana we wdrażanie dzieci w ochronę naturalnego środowiska, dbałość o otaczającą przyrodę. Dzieci chętnie w odpowiednich porach roku dbają o ogrodowe rośliny. Gdy śnieg i zimno nie pozwalają na hodowle ogrodowe, wychowankowie uprawiają rośliny w doniczkach.

Dzieci wprowadzają w czyn wiadomości, które zdobywają w trakcie „nauki ekologii”, segregują śmieci, produkują papier z makulatury, dbają o czystość środowiska.  Często uczestniczą, z sukcesami, w konkursach ekologicznych.

W przedszkolu edukacja odbywa się w oparciu o:

- podstawę programową wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 4,
    poz. 17)
-  program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój
    aktywności dzieci,  „Nasze przedszkole” -  Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Babińska,
    MAC Edukacja, ISBN 978–83-7491-268-6.
-  program nauczania religii rzymskokatolickiej dla dzieci w wieku 3 – 6 lat
    „Jesteśmy dziećmi Pana Boga”, nr AZ – 0 - 05/2 (gr. II, III).
 -  program własny „Edukacja Informatyczna dzieci 6 – letnich”, autorzy:
    Beata Nowak, Barbara Motyl, Elżbieta Dziuba (dzieci 6 – letnie).
 - program własny z gimnastyki korekcyjnej „Profilaktyka i korekcja wad   
    postawy”, autor: Aldona Karlińska. (gr. I, II, III).

Dla dzieci przygotowano również zajęcia dodatkowe:
 religia (dzieci 5 – 6 letnie)
 rytmika 
 język angielski
 gimnastyka korekcyjna
 tańce
 logopedia (dzieci 6 – letnie)

Przedszkole Miejskie nr 229/ odcinek 29
Łódź, ul. Gliszczyńskiego 3b, Tel. 42 648-80-74
          Przedszkole Miejskie Nr 229  w  Łodzi   usytuowane  jest  na obrzeżach  miasta,  na osiedlu Andrzejów. Mieści się  w  jednopiętrowym, wolno stojącym budynku  otoczonym  zadbanym, dobrze wyposażonym ogrodem. Przedszkole posiada   bogatą i nowoczesną bazę dydaktyczną spełniającą oczekiwania dzieci, rodziców i nauczycieli. Sale zabaw dziecięcych wyposażone zostały w kąciki zainteresowań, różnorodne zabawki, gry  i pomoce dydaktyczne, sprzyjające  rozwijaniu  wszystkich  rodzajów aktywności   dziecka .
       Nauczyciele chętnie podejmują nowe wyzwania,  jak na przykład  dwukrotny udział  w europejskim projekcie Comenius. Realizowany  obecnie  projekt  pt. „ Prawa dziecka inspiracją do kreatywnej aktywności”  jest ściśle związany z założeniami przedszkola i  współpracą międzynarodową opartą na następujących treściach:
•    zapoznawanie dzieci z ich prawami i czynienie  ich świadomymi swoich praw,
•    uczenie dzieci  rozumienia takich wartości jak dobro, miłość, przyjaźń,
•    wyrażanie przez dzieci  swoich uczuć i emocji w różnych rodzajach aktywności wykorzystując nowoczesne metody nauczania i techniki twórczego myślenia,
•    rozwijanie  motywacji do nauki języka obcego,
•    uczenie dzieci dzielenia się własnymi pomysłami i doświadczeniami  z innymi,
•    dostarczanie  radości i zadowolenia z podejmowanych działań.
     Dzieci   z pięciu krajów: Bułgarii, Anglii, Polski, Włoch i Turcji  biorą udział w różnych formach aktywności i wykonują różnorodne produkty końcowe z takich dziedzin jak muzyka, plastyka, literatura, czy  nowoczesne technologie. Zdobywają wiedzę o Europie, jej mieszkańcach i kulturze. Nauczyciele wykorzystują nowoczesne metody aktywizujące i techniki twórczego myślenia takie jak: swobodna aktywność ruchowa, plastyczna, muzyczna, aktywne słuchanie muzyki, „linia czasu”, „mapa pamięci”,  pantomima, metoda projektu, burza mózgów, wizualizacja i relaksacja. Stymulują one dziecięcą wyobraźnię, rozwijają sprawności językowe, ruchowe i wzrokowe.
      W ramach zajęć dydaktycznych  dla wszystkich dzieci prowadzona jest 4 razy w tygodniu nauka języka angielskiego We wczesnym kontakcie z językiem obcym kadra widzi szansę wychowania dziecka otwartego i tolerancyjnego, szanującego odmienności kulturowe. Nauka języka obcego sprzyja poznawaniu  innego świata, obcych kultur,  pozwala zauważyć, że świat może być  inaczej zorganizowany i odbierany niż my go postrzegamy.
     Dzieci korzystają z wykonanych przez przyjaciół z Europy  pomocy i gier dydaktycznych, książek, prac plastycznych, map, albumów, płyt CD i  DVD.  

Wspólne działania dają dzieciom radość i  możliwość wyrażania siebie w tym co robią oraz pozwalają im się stać czynnym partnerem własnego sukcesu .

Gminne Przedszkole w Tymienicach/ odcinek 30
Tymienice 88a, Tel. 43 823-58-21Dwuoddziałowe Gminne Przedszkole w Tymienicach mieści się w nowym, wolno stojącym budynku usytuowanym przy wjeździe do wioski. Jest wyposażone w ładny, odrębny dla każdej z grup, plac zabaw.  Placówka ma 60. letnia tradycję, bowiem powstała w 1946 roku w Izabelowie. Losy przedszkola były bardzo burzliwe, kilka razy zmieniało swoją lokalizację. Do roku 2004 funkcjonowało w Tymienicach w starym, drewnianym pawilonie. Gdy zaistniała potrzeba budowy nowej siedziby przedszkola, ponieważ stary budynek nie odpowiadał już standardom jakie powinna spełniać placówka oświatowa, natychmiast zawiązał się komitet na rzecz budowy nowego placówki. Jego zadaniem było zgromadzenie środków na zakup dokumentacji technicznej nowego budynku. Środki zostały zgromadzone między innymi z dobrowolnych składek mieszkańców wsi Izabelów Duży, Izabelów Mały i Tymienice . Dziś można powiedzieć, że społeczność lokalna  sprostała trudnemu zadaniu. Nowy budynek wraz z placem zabaw jest miejscem nowoczesnym  i chętnie odwiedzanym przez dzieci.
W placówce prowadzone są zajęcia dodatkowe: rytmika, podstawy nauki jęz. angielskiego, warsztaty komputerowo- plastyczne. Z dziećmi przejawiającymi trudności rozwojowe prowadzone są zajęcia indywidualne - logopedia przez zatrudnionego logopedę, ćwiczenia ogólnorozwojowe mowy prowadzone przez nauczycieli przedszkola. Przedszkole realizowało projekt " Przedszkolaki w krainie sztuki " w ramach, którego odbywały się zajęcia taneczne, teatralne i recytatorskie dla dzieci, organizowano wyjazdy do  łódzkich teatrów oraz spotkania filharmoniczne, przeglądy taneczne, wystawianie bajek przez dzieci.


 

Mapa strony: Strona główna › O projekcie › Znaczenie edukacji przedszkolnej › Uczestnicy projektu odcinki 1-10 › Uczestnicy projektu odcinki 11-20 › Uczestnicy projektu odcinki 21-30 › Archiwum reportaży › Aktualności - harmonogram › Zespół projektu › KONTAKT › Raport ewaluacyjny › 

© 2018 TOYA